Presentation

 

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องดำเนินการนำเสนอในการงาน การขาย หรือ การพูดในชุมนุมชน ด้วยภาษาอังกฤษ รวมถึงผู็ที่เป็นผู้บริหารขององค์กรที่ต้องพูดในชุมนุมชน นำเสนอในโครงการงาน หรือ ออกงานในที่สาธารณะและในองค์กรนอกและในบริษัทตนเอง
 

ผลที่จะได้รับ
การนำเสนอที่สร้างความเชื่อถือ และความมั่นใจจากการเชื่อมต่อและการโน้มน้าวกับผู้ฟัง รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการนำเสนอจากความคิดและทัศนคติบวก เข้าใจในโครงสร้างของการนำเสนอและจิตวิทยาของผู้ฟัง และลดความกลัวหรือความอายในการนำเสนอหรือพูดในชุมนุมชน
 

 

หัวข้ออบรม

หัวข้อใหญ่

1. แนวความคิดและกลยุทธ์ของการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
2. โครงสร้างและการวางแผนหัวข้อของการนำเสนอ
3. การเชื่อมต่อและโน้มน้าวกับผู้ฟัง
4. การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
5. อุปกรณ์และเทคนิคในการนำเสนอที่สร้างความสนใจต่อผู้ฟัง
6. กิจกรรมการพูดนำเสนอของผู้เข้าอบรม และ การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบตรงไปตรงมา
7. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงข้อผิดผลาดที่ควรจะหลีกเลี่ยง
ความแตกต่างของการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมกับการนำเสนอทั่วไป
- เป้าหมายที่ชัดเจนในการนำเสนอ
- รู้จักและเข้าใจมุมผู้ฟัง
- การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ให้ผู้ฟัง
การสร้างประสิทธิภาพจากการเชื่อมโยงของการนำเสนอ 
- เนื้อหา (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแก้ปัญหา)
- บริบท (น้ำเสียง, ภาษากาย, การสร้างความสัมพันธ์, พลัง)
เครื่องมือและเทคนิคที่สร้างผลลัพธ์
- PowerPoint (สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ)
- วีดีโอ, ข้อความเสียง
- การเล่าเรื่อง, ตัวอย่าง, การสื่อสารแบบ2ทาง
นำเสนอภาษาอังกฤษ (กับผู้ฟังต่างชาติ)
- สิ่งที่ควรให้ความสนใจในการนำเสนอ
- ภาษากาย น้ำเสียง สายตา พลัง
- การตอบคำถามที่สร้างความเชื่อถือ 
- การสร้างความเป็นร่วมให้ผู้ฟัง
- ความแตกต่างผู้ฟังไทยและต่างชาติและสิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

ผู้อบรม: กฤษณ์ (โค้ชคริส) โอฬารวรวุฒิ