(Work) Conversation


 

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการงาน การประสานงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์ในการงานกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ และผู้ที่มีความต้องการก้าวหน้าในการงานหรือธุรกิจส่วนตัวในปัจจุบันและอนาคตด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสาร
 

ผลที่จะได้รับ
การเข้าใจของปัจจัยและประเด็นในการพัฒนาทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ การลดเวลาในการพัฒนาอย่างสูง การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองในการสนทนาและพัฒนาทักษะดังกล่าว
 


 

หัวข้อของการอบรม

หัวข้อใหญ่

1. ทัศนคติที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ
2. โครงสร้างของการสื่อสารในการสนทนา
3. การตัดเวลาในการพัฒนาการสื่อสารแบบทวีคูณ
4. การฟังและการจับความหมายของผู้ร่วมสนทนา
5. กิจกรรมในการสนทนาและการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบตรงไปตรงมา
6. การพัฒนาทักษะด้วยตนเอง
ทัศนคติที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ
- ความแตกต่างของการเรียนเพื่อสอบกับพัฒนาเพื่อใช้งาน
- การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในการพัฒนาทักษะ
โครงสร้างของการสื่อสารในการสนทนา 
- การสร้างและใช้ประโยค 
- ไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดในการใช้งาน
การตัดเวลาในการพัฒนาการสื่อสารแบบทวีคูณ
- กฏของ 80/20 (Pareto's Rule) ในการพัฒนา
- เรียนแบบง่ายและใช้งานได้จริงในเวลาสั้นๆ
การฟังและการจับความหมายของผู้ร่วมสนทนา
- วิธีการฟังที่ทำให้เข้าใจความได้เร็วขึ้นและออกเสียงดีขึ้นด้วย
- สิ่งที่ควรโฟกัสตอนฟังผู้ร่วนสนทนา
การพัฒนาทักษะด้วยตนเอง
- วิธีการที่ควรใช้ในการพัฒนา
- ใช้ website ไหนที่ช่วยให้พัฒนาทักษะเร็วและการใช้งาน 
ผู้อบรม: กฤษณ์ (โค้ชคริส) โอฬารวรวุฒิ