Job Interview


 

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์งานให้อย่างเป็นที่โดดเด่นและสร้างความต้องการในตลาดแรงงานในตัวคุณ
 

ผลที่จะได้รับ
การเข้าใจของปัจจัยและประเด็นในการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะที่โดดเด่นและลดเวลาในการพัฒนาทักษะเป็นอย่างมาก การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองในการสัมภาษณ์และสร้างความเชื่อถือและความต้องการในตัวคุณจากผู้สัมภาษณ์
 

 
หัวข้ออบรม:

หัวข้อใหญ่

1. การเข้าในของกระบวนการจัดหาพนักงาน 
2. การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
3. การสัมภาษณ์งาน(คำถามและการตอบที่ถูกต้อง)
4. หลังวันสัมภาษณ์งาน
5. หลังได้ข้อเสนองาน
6. การบริหารการเติบโตด้านการงาน (อย่างรวดเร็ว)
การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์ทางโทรศัทพ์ ()
- หาข้อมูลขององค์กรและแผนกงานก่อนเข้าสัมภาษณ์
วันสัมภาษณ์งาน
- การแต่งกาย
- ทัศนคติ, ความคิด, ความมั่นใจ
การสัมภาษณ์งาน
- ภาษากายที่แสดงความเชื่อถือ
- คำถามและการตอบที่ถูกต้อง
หลังวันสัมภาษณ์งาน
- จดหมายขอบคุณ
- การติดตามตามเรื่องราว
หลังได้ข้อเสนองาน (Getting Job Offer)
- การเจรจาต่อรองผลตอบแทนในข้อเสนองาน
- การลาอกจากงานเก่าที่ถูกต้อง
- สัญญาข้อเสนองาน
การบริหารการเติบโตด้านการงาน (Managing Your Career) 
- บริหารการเติบโตเหมือนการลงทุน (ทุนเวลา)
- ทักษะที่เพิ่มคุณค่าในตัวคุณ
- การสร้างโอกาสเติบโตให้ตัวเองอย่างรวดเร็ว

ผู้อบรม: กฤษณ์ (โค้ชคริส) โอฬารวรวุฒิ