คอร์สอบรม

การนำเสนอ (Presentation)

business-presentation

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องดำเนินการนำเสนอในการงาน การขาย หรือ การพูดในชุมนุมชน ด้วยภาษาอังกฤษ รวมถึงผู็ที่เป็นผู้บริหารขององค์กรที่ต้องพูดในชุมนุมชน นำเสนอในโครงการงาน หรือ ออกงานในที่สาธารณะและในองค์กรนอกและในบริษัทตนเอง

ผลที่จะได้รับ

การนำเสนอที่สร้างความเชื่อถือ และความมั่นใจจากการเชื่อมต่อและการโน้มน้าวกับผู้ฟัง รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการนำเสนอจากความคิดและทัศนคติบวก เข้าใจในโครงสร้างของการนำเสนอและจิตวิทยาของผู้ฟัง และลดความกลัวหรือความอายในการนำเสนอหรือพูดในชุมนุมชน   ลายระเอียดเพิ่มเติม

 

การเขียนใบสมัครงาน (Resume Writing)

resume3

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเขียนข้อความในการสมัครงานอย่างเยี่ยมยอดและสร้างความสนใจอย่างมากในตลาดแรงงานในตัวคุณ

ผลที่จะได้รับ

การเข้าใจของปัจจัยและประเด็นในการเขียนในการสมัครงาน การพัฒนาทักษะที่โดดเด่นและลดเวลาในการพัฒนาทักษะเป็นอย่างมาก การสร้างความสนใจอย่างสูงในตัวคุณจากองค์กร   ลายระเอียดเพิ่มเติม

 

การสัมภาษณ์งาน (Job Interview)

interview9

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์งานให้อย่างเป็นที่โดดเด่นและสร้างความต้องการในตลาดแรงงานในตัวคุณ

ผลที่จะได้รับ

การเข้าใจของปัจจัยและประเด็นในการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะที่โดดเด่นและลดเวลาในการพัฒนาทักษะเป็นอย่างมาก การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองในการสัมภาษณ์และสร้างความเชื่อถือและความต้องการในตัวคุณจากผู้สัมภาษณ์   ลายระเอียดเพิ่มเติม

 

การสนทนาการงาน (Business Conversation)

business-conversation3

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการงาน การประสานงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์ในการงานกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ และผู้ที่มีความต้องการก้าวหน้าในการงานหรือธุรกิจส่วนตัวในปัจจุบันและอนาคตด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสาร

ผลที่จะได้รับ

การเข้าใจของปัจจัยและประเด็นในการพัฒนาทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ การลดเวลาในการพัฒนาอย่างสูง การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองในการสนทนาและพัฒนาทักษะดังกล่าว   ลายระเอียดเพิ่มเติม

 

การเขียนในการงาน (Business Writing)

business-writing

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในการเขียนเพื่อการประสานงาน ติดต่อ สอบถาม และสื่อสารทางด้านธุรกิจทั่วไป เพื่อความหมายของการสื่อสารที่ชัดเจน สร้างประสิทธิภาพในผลงาน และลดความผิดพลาดจากการเข้าใจผิดหรือไม่ชัดเจนของข้อความในการสื่อสาร

ผลที่จะได้รับ

การเข้าใจในปัจจัยและประเด็นของการสื่อสารในการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ถูกต้อง การพัฒนาทักษะที่โดดเด่นและลดเวลาในการพัฒนาทักษะเป็นอย่างมาก เข้าใจในระบบการสื่อสารเขียน สร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารในการงานได้โดยทันที เข้าใจในเคล็ดลับที่แท้จริงของการสื่อสารเขียนในหัวข้อ ง่าย,สั้น,และชัดเจน   ลายระเอียดเพิ่มเติม